Chức năng nhiệm vụ

 • Vị trí và chức năng
 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

    *  Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:
 2. a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện;
 3. b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện;
 4. c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường Trung học cơ sở; trường Phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường Phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường Tiểu học; trường Mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non); Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.
 5. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa dự thảo các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập; cho phép thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập; sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), gồm: trường Trung học cơ sở; trường Phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường Phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường Tiểu học; cơ sở giáo dục Mầm non; công nhận việc thành lập Trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
 6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục; các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục trên địa bàn huyện.
 7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
 8. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
 9. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
 10. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 12. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
 13. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.
 14. Thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 15. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
 16. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 17. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức cấp xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục trên địa bàn huyện.
 18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
 19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.
 20. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, hàng năm, đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.
 21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.