Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong ngành giáo dục Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Một mặt, phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là giáo viên; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; mặt khác, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho lực lượng giáo viên, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

   Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy cơ sở tại các trường học trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên, tập trung chủ yếu trong việc phát hiện quần chúng ưu tú thông qua các phong trào đoàn, phong trào thi đua dạy tốt học tốt tại đơn vị, đồng thời cấp ủy tại các chi bộ đã tiến hành các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục, định hướng và phân công đảng viên giúp đỡ các quần chúng ưu tú tiếp tục rèn luyện, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Đảng; nhờ đó, công tác này đạt được kết quả tích cực.

   Từ năm 2020 đến nay, toàn ngành đã cử 201 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng; kết nạp mới 159 viên chức, người lao động vào Đảng (chiếm 11.55% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành); tuổi bình quân của Đảng viên mới kết nạp là 28,53. Số lượng và chất lượng đảng viên mới tăng liên tục qua các năm; cơ cấu đảng viên mới trong lực lượng giáo viên có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên nữ, trẻ, có thành tích xuất sắc và là cán bộ đoàn tại các chi đoàn trường tăng lên. Hầu hết đảng viên mới là giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động tại trường học và nơi cư trú.

   Tính đến 31/12/2023, toàn huyện có 670 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục, chiếm 48,66% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành (tăng 8,63% so với năm 2020, tăng 6,96% so với năm 2021, tăng 3,04% so với năm 2022). Về trình độ chuyên môn: Trung cấp 15/670 đảng viên (tỉ lệ 2,24%); Cao đẳng 79/670 đảng viên (tỉ lệ 11,79%); Đại học 568/670 đảng viên (tỉ lệ 84,78%); Thạc sĩ 8/670 đảng viên (tỉ lệ 1,19%). Tuổi bình quân của đảng viên là 41,34 tuổi.

   Nhìn chung, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên những năm gần đây được cấp ủy quan tâm, chú trọng. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên, nhân viên công tác trong các đơn vị giáo dục, các cấp ủy chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường học trên địa bàn huyện.

   Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như:

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ cơ sở về công tác phát triển đảng viên chưa thường xuyên; việc xây dựng, bồi dưỡng và quản lý nguồn kết nạp đảng viên còn hạn chế. Dẫn đến số lượng đảng viên mới kết nạp là giáo viên hằng năm còn ít, chưa tương xứng với nguồn lực tiềm năng hiện có ở trường học.

– Hiệu quả hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng trong trường học chưa cao; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức chính trị – xã hội còn hạn chế; hình thức và nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn chưa sâu sát, lúng túng, chất lượng thấp.

– Một số chi bộ trường nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên mới; việc phân công đảng viên giúp đỡ phát hiện quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện thủ tục kết nạp đảng viên đối với giáo viên trong các trường còn nhiều bất cập; việc thẩm tra, xác minh lý lịch gặp khó khăn về thời gian, kinh phí; việc lập hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên còn có sai sót.

– Việc tạo nguồn phát triển đảng viên gặp khó khăn, một bộ phận viên chức, người lao động chưa quan tâm cũng như chưa có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

   Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; chưa nắm vững quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kết nạp đảng viên. Một số cấp ủy thiếu kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện công tác phát triển đảng viên; … Phần lớn các chi bộ đều tập trung chủ yếu vào chỉ đạo công tác giáo dục học sinh, chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác đảng và phát triển đảng viên.

   Hiện nay, đội ngũ giáo viên là nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian tới, để khai thác tối đa nguồn lực này, cấp ủy, đơn vị trường học cần bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên và tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, chi bộ trường học phải rà soát lực lượng viên chức, người lao động của đơn vị để nắm chắc số lượng, nhất là các quần chúng đủ các tiêu chuẩn để phát triển đảng. Phân công đảng viên theo dõi thường xuyên, tích cực động viên, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp Đảng khi đã đủ điều kiện. Phải coi phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ và mỗi đảng viên, việc đó phải được thường xuyên đặt ra trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Thứ hai, tăng cường công tác phát triển Đảng, hướng trọng tâm vào lực lượng viên chức, người lao động trẻ. Thường xuyên lựa chọn và giới thiệu quần chúng ưu tú của đơn vị đi học lớp nhận thức về Đảng khi có chủ trương của Đảng ủy cấp trên. Cùng với đó, từng đảng viên trong chi bộ phải là người tiên phong, gương mẫu tham gia hiệu quả vào phong trào, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, các chi bộ cần quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng đến cán bộ, đảng viên. Quan tâm đến những quần chúng có thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của công đoàn cơ sở, chi đoàn và các hoạt động chuyên môn trong trường học, để tạo nguồn phát triển Đảng viên.

Thứ tư, tổ chức tốt việc phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên, các tổ chức Đảng cần phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Thứ năm, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong trường học.

Thứ sáu, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trường học trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong trường học nhằm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

   Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới từ nguồn giáo viên, nhất là giáo viên trẻ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp bổ sung, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Để công tác này thật sự chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng trường học cần thực hiện tốt từng khâu, từng bước, chặt chẽ, nghiêm túc, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến lực lượng quần chúng giáo viên ưu tú nhằm khẳng định được vai trò trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.