Quảng Ngãi: Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thời gian cụ thể như sau:

  1. Tựu trường vào ngày 28/8/2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8/2023.
  2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023; bắt đầu giảng dạy từ ngày 06/9/2023.
  3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.
  4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 20/6/2024.
  5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.
  6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết: