QUẢNG NGÃI: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 457/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2024 về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

   Theo đó, Sở giáo dục và Đào tạo ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và trung học phổ thông chuyên năm học 2024-2025. Đồng thời xác định, nội dung thi thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

   Cụ thể như sau:

* Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên:

* Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên: